Informácie k výberovému konaniu o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie

Aktuality

18. 3. 2020

Vzhľadom na súčasnú situáciu súvisiacu so šírením ochorenia COVID-19, Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu týmto informuje verejnosť o opatreniach prijatých v súvislosti so zabezpečením jarného výberového konania o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie v plánovanom termíne – 19. a 20. 5. 2020.

Kancelária Rady týmto informuje žiadateľov o voľné frekvencie, že v prípade, ak vzhľadom na situáciu nemôžu podať žiadosť o udelenie/predĺženie licencie so všetkými náležitosťami (napr. notársky overené podpisy), je potrebné podať predovšetkým žiadosť v lehote (do 3. 4. 2020),  aj s prípadnými nedostatkami, ktoré budú následne odstránené.

Kancelária Rady tiež prosí žiadateľov, ktorí plánujú zaslať žiadosť poštou, prípadne kuriérom, o zaslanie scanu žiadosti o udelenie/predĺženie licencie spolu s prílohami aj na e-mailovú adresu office@rvr.sk. V prípade, ak plánujete priniesť žiadosť osobne, z dôvodu obmedzenia kontaktu s verejnosťou sa o možnosti osobného podania  informujte na tel. čísle 02/209 065 00 alebo na 0918 696 286.

Rada dáva žiadateľom o udelenie licencie alebo pridelenie frekvencie na rozhlasové vysielanie v jarnom výberovom konaní do pozornosti aj skutočnosť, že s účinnosťou od 1. 12. 2019 nie sú povinní k žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie prikladať:

  • potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky,
  • potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti.

Uvedená zmena bola reflektovaná aj vo formulároch žiadostí, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Rady. Skutočnosť, či žiadateľ nemá vyššie uvedené nedoplatky, overuje podľa § 71 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada sama.

Rada pre vysielanie a retransmisiu zatiaľ neplánuje presunúť termín, alebo úplne zrušiť jarné výberové konanie. Ak si to však situácia bude vyžadovať, Rada pristúpi k zrušeniu ústneho vypočutia, preto odporúča v tejto veci sledovať informácie na stránke Rady.

Za vzniknuté nepríjemnosti sa Vám vopred ospravedlňujeme.

Kancelária Rady pre vysielanie a retransmisiu.

<< Ďalšie aktuality