PODANIE SŤAŽNOSTI

Postup pri podávaní a prešetrovaní sťažností

Pri vybavovaní sťažností na porušenie zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii postupuje Rada pre vysielanie a retransmisiu podľa § 14a citovaného zákona.
Viac...

Informácia v súvislosti s ochranou osobných údajov pri podávaní sťažností

(podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679)

Pri podávaní sťažností spracúva osobné údaje fyzických osôb (ďalej len „dotknutých osôb“) Rada pre vysielanie a retransmisiu, so sídlom Palisády 36, 811 06 Bratislava, IČO: 30 844 151 (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Viac...

Online formulár na podanie sťažnosti
Formuláre na podanie sťažností sú dostupné na stránke Rady pre mediálne služby, následníckej inštitúcie Rady pre vysielanie a retransmisiu.