Žiadosti o licenciu/registráciu retransmisie

Sadzobník správnych poplatkov

Programové typy, programy vo verejnom záujme (právny rámec, definície, špecifikácia, metodika výpočtu)

Oznamovacia povinnosť v zmysle § 63a ZVR

Oznamovacia povinnosť vysielateľa prostredníctvom internetu a poskytovateľa audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie

Registrácia retransmisie

Žiadosť o registráciu retransmisie - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o registráciu retransmisie - fyzická osoba (DOC)

Rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Rada dáva žiadateľom o udelenie licencie alebo pridelenie frekvencie na rozhlasové vysielanie v jarnom výberovom konaní do pozornosti skutočnosť, že s účinnosťou od 1. 12. 2019 nie sú povinní k žiadosti o udelenie/zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie prikladať:
  • potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá v evidencii miestne príslušného správcu dane daňové nedoplatky,
  • potvrdenie príslušného orgánu, že žiadateľ nemá splatné nedoplatky na zdravotnom poistení, na sociálnom poistení alebo na príspevku do fondu zamestnanosti.
Uvedená zmena bola reflektovaná aj vo formulároch žiadostí, ktoré sú uverejnené na webovej stránke Rady.

Skutočnosť, či žiadateľ nemá vyššie uvedené nedoplatky, overuje podľa § 71 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z. Rada sama.

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (výberové konanie) - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (výberové konanie) - fyzická osoba (DOC)

KDS, MMDS, MVDS, satelit

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (KDS, MMDS, MVDS, satelit) - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie (KDS, MMDS, MVDS, satelit) - fyzická osoba (DOC)

Digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie - fyzická osoba (DOC)

Rozhlasové vysielanie

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie - fyzická osoba (DOC)

Televízne vysielanie - len na účely predĺženia platnosti analógovej licencie

Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie - právnická osoba (DOC)

Žiadosť o udelenie licencie na televízne vysielanie - fyzická osoba (DOC)