EduMediaTest

Čo je EduMediaTest

EduMediaTest je nový interaktívny nástroj na posúdenie mediálnych kompetencií žiakov vo veku 14 - 18 rokov. Je dostupný na webovej stránke www.edumediatest.eu v desiatich jazykových mutáciách vrátane slovenčiny. Formou online dotazníka hodnotí schopnosti žiakov v šiestich oblastiach súvisiacich s médiami a učiteľom poskytuje metodické materiály na riešenie prípadných zistených nedostatkov.

Online dotazník pozostáva zo 43 otázok, je interaktívny a jeho súčasťou je aj analýza obrazového materiálu či videa. Niektoré zadania si vyžadujú vyhľadávanie informácií na internete.

Výsledky nie sú individuálne, systém učiteľovi odošle spoločné hodnotenie triedy ako celku. Identifikuje správne odpovede, vyhodnotí percentuálne skóre v jednotlivých oblastiach aj najproblematickejšie otázky celého dotazníka. Následne má pedagóg k jednotlivým oblastiam k dispozícii metodické materiály na posilnenie mediálnych kompetencií študentov, na doplnenie informácií a odstránenie nedostatkov v danej oblasti.

Čo EduMediaTest preveruje v jednotlivých oblastiach:

  • Estetika: - Identifikovať základné estetické kategórie v mediálnej produkcii. Spojiť mediálnu produkciu s inými umeleckými dielami, zistiť ich vzájomné vplyvy.
  • Jazyk: - Schopnosť analyzovať a hodnotiť správy z hľadiska významu, zmyslu, naratívnych štruktúr.
  • Tvorba mediálnych produktov a ich šírenie: Tvoriť zmysluplné informácie, transformovať ich tak, aby priniesli nové významy. Schopnosť zodpovedne spravovať svoju vlastnú online / offline identitu. Základná znalosť regulácie médiíi.
  • Percepcia mediálnych obsahov: Posúdiť účinky médií, rozlišovať medzi názorom a faktom či medzi emóciami a racionalitou.
  • Technológie: Pochopenie úlohy informačných a komunikačných technológií v spoločnosti a ich možných dopadov.
  • Postoje/hodnoty/stereotypy: Schopnosť odhaliť stereotypy v mediálnej produkcii. Identifikovať záujmy a hodnoty médií, explicitné alebo skryté, zaujať k nim kritický postoj.

EduMediaTest vznikal v rokoch 2020 a 2021. Vývoj koordinovala Katalánska audiovizuálna rada (CAC) v spolupráci s Fakultou komunikačných technológií Univerzity Pompeu Fabra. Partnermi projektu boli okrem Rady pre vysielanie a retransmisiu aj audiovizuálni regulátori z Chorvátska (Agencija za elektronicke medije), Francúzska (Conseil Supérieur de l'Audiovisuel) a Portugalska (Entidade Reguladora para a Comunicação Social) a významne sa na ňom podieľali aj dve vzdelávacie inštitúcie - Národné stredisko pre audiovizuálne médiá a komunikáciu z Grécka a Dublin West Education Center z Írska.

Ako sa môžem zapojiť

Ak ste pedagóg a máte záujem využiť EduMediaTest na vyučovacích hodinách, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na www.edumediatest.eu a my Vám zašleme prístupové kódy.

Je potrebné, aby sa učitelia zoznámili s dotazníkom a materiálmi skôr, ako ich použijú na hodinách. Vyplnenie dotazníka trvá približne 35 minút a ideálne je vypĺňať ho na počítači. Odporúčame tiež, aby mali žiaci k dispozícii slúchadlá, prípadne reproduktory.

Výsledky pilotného testovania na Slovensku

Testovanie EduMediaTestu sa realizovalo v máji 2021 a zúčastnilo sa na ňom 8 699 žiakov vo veku 14 až 18 rokov zo siedmich európskych krajín. Na Slovensku sa do testovania zapojilo 1317 žiakov zo sedemnástich škôl; najpočetnejšou skupinou boli študenti gymnázií.

Slovenské školy zapojené do pilotného testovania: ZŠ Habovka, Cirkevná spojená škola Vranov nad Topľou, Evanjelické kolegiálne gymnázium Prešov, Evanjelické gymnázium J. Tranovského Liptovský Mikuláš, Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium A. Bernoláka Námestovo, Gymnázium J. Papánka Bratislava, Gymnázium Konštantínova 2 Prešov, Gymnázium Krompachy, Gymnázium Považská Bystrica, Gymnázium Snina, Piaristická spojená škola sv. J. Kalazanského Nitra, Piaristické gymnázium F. Hanáka, Prievidza, Súkromné gymnázium pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním CENADA Bratislava, Súkromné gymnázium DSA Sabinov, Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš, SOŠ pre žiakov s telesným postihnutím Bratislava.


Hoci hlavným cieľom testovania nebol výskum, ale vytvorenie kvalitného nástroja pre posúdenie a následné skvalitnenie mediálnych kompetencií študentov, z výsledkov testovania vznikla štúdia, ktorá ukázala, že žiaci sú kompetentní v technologických a digitálnych aspektoch, ale majú nedostatky v kritickom čítaní obsahu a v odhaľovaní falošných správ.

Najvyššie skóre dosiahli študenti v oblasti Technológie, druhé najvyššie skóre získali v oblasti Estetika, tretie v časti Postoje/hodnoty/stereotypy. Naopak najnižšie skóre dosiahli študenti v oblastiach Tvorba mediálnych produktov a ich šírenie, Percepcia mediálnych obsahov a Jazyk, ktoré preverujú schopnosť posúdiť účinky médií, rozlišovať medzi názorom a faktom a analyzovať správy z hľadiska významu a zmyslu.

Výsledky slovenských študentov čiastočne kopírujú celkové zistenia vyplývajúce zo štúdie, keďže najvyššie skóre dosiahli v oblastiach Technológie a Estetika. Tretie najvyššie skóre však získali v Tvorbe mediálnych produktov a ich šírení. Najnižšie skóre dosiahli v oblastiach Jazyk, Postoje a percepcie, ktoré sa zameriavajú na schopnosti kriticky pristupovať k mediálnym obsahom.

 

Count

Mean

SD

ES_Aesthetics score (std)

8699

4,42

2,61

ID_Ideology score (std)

8699

3,21

1,93

LE_Language score (std)

8699

2,51

1,45

PD_Production & Diffusion score (std)

8699

2,44

1,18

RE_Reception score (std)

8699

2,77

1,69

TE_Technology score (std)

8699

5,11

2,50

 

Slovakia

Count

Mean

SD

ES_Aesthetics score (std)

1317

4,94

2,55

ID_Ideology score (std)

1317

2,80

1,72

LE_Language score (std)

1317

2,88

1,55

PD_Production & Diffusion score (std)

1317

3,07

1,17

RE_Reception score (std)

1317

2,49

1,52

TE_Technology score (std)

1317

5,60

2,46

ZDROJ: Edumediatest statistical report

 

Spätná väzba od pedagógov

„Obsahovo bol dotazník kvalitne pripravený a spracovaný, žiaci nemali žiadne ťažkosti/sťažnosti. Ich výsledky sú pre mňa v rovine mojich predstáv a očakávaní, nakoľko ich vnímam počas hodín slovenského jazyka, kde sa snažím prepájať hľadanie informácii aj v médiách, aby sa žiaci postupne naučili kriticky vnímať obsah informácií, ktoré k nim prúdia. Úlohy v teste žiakom ukázali aj nové javy, nazvem to ako keby zákulisie mediálnych spôsobov. Boli to pre nich väčšinou nové veci, naznačili spokojnosť s tým, že sa aj takto o týchto skutočnostiach dozvedeli. (Súkromnom Gymnáziu DSA Sabinov - Júlia Smoroňová)

Za seba i študentov môžem zhodnotiť, že testovanie EduMediaTest nám prinieslo zaujímavú skúsenosť. Nevšedné kreatívne otázky i úlohy potrápili študentov, ktorí sa s podobne tematicky orientovaným testom ešte nestretli, o to viac označili túto skúsenosť za veľmi prínosnú.  Ako najnáročnejšiu oblasť otázok identifikovali Estetiku, naopak najmenej náročná oblasť bola pre nich, aj podľa výsledkov, Technológie. Po testovaní sa vyjadrovali skôr neurčito, keď sme sa spoločne snažili zodpovedať niektoré otázky, prípadne sa zamýšľať nad nastolenými úvahami, poukázali viacerí na neistotu, ktorú mali pri odpovedaní najmä v oblasti Postojov/hodnôt/stereotypov. Všetci sa vyjadrili pozitívne pri otázke, či by si podobný test ešte v budúcnosti zopakovali. Ďakujeme za možnosť zapojiť sa do testovania a tiež za poskytnuté metodické materiály, ktoré zaiste v praxi využijeme. (Gymnázium Snina, Andrea Malá)

Odporúčania vyplývajúce z testovania nástroja

Výsledky testovania dokazujú, že potrebujeme posilňovať mediálne vzdelávanie na školách, nielen v oblasti digitálnych zručností, ale zamerať sa najmä na aktivity cielené na zvyšovanie úrovne kritického myslenia, vyhodnocovania a posudzovania vplyvu mediálnych obsahov či falošných správ, uvádzajú koordinátori projektu pre Slovensko, zamestnanci Kancelárie RVR Stanislav Matějka a Viktória Norisová.

Nízke skóre, ktoré študenti dosiahli v troch spomínaných oblastiach, naznačuje, že študenti dostatočne nerozumejú, ako fungujú mediálne organizácie a digitálne platformy, nevedia, že sa správy tvoria podľa určitých pravidiel a môžu obsahovať aj skrytý význam. Odporúča sa preto posilniť zručnosti študentov, vďaka ktorým dokážu lepšie identifikovať a analyzovať mediálne obsahy.

Vzhľadom na výsledky časti Tvorba mediálnych produktov a ich šírenie sa odporúča navrhnúť konkrétne programy a poskytnúť finančné prostriedky na zlepšovanie schopností žiakov vytvárať mediálne obsahy. Vhodné je posilniť spoluprácu medzi školami a médiami, aby študenti získali priamy pohľad na mediálnu produkciu a mali možnosť pochopiť produkciu mediálneho obsahu a fungovania rôznych médií.

Štúdia naznačila koreláciu medzi dosiahnutým skóre a vekom účastníkov. Čím starší žiaci, tým lepšie výsledky. Z uvedeného vyplýva, že je potrebné zaviesť, prípadne rozšíriť mediálne vzdelávanie aj pre mladšie vekové kategórie študentov.

Súčasťou online dotazníka v pilotnom testovaní boli aj sociodemografické otázky. Výsledky poukázali na koreláciu medzi vzdelanostnou úrovňou matky a úrovňou mediálnej gramotnosti žiakov. Z toho vyplýva odporúčanie podporovať celoživotné vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré by ľuďom všetkých vekových kategórií umožnilo získať praktické príležitosti na získanie zručností potrebných na pochopenie a prácu v zložitom prostredí mediálnej komunikácie.

Metodické materiály

Estetika

Technológie

Postoje, hodnoty, stereotypy

Jazyk

Tvorba a šírenie obsahov

Percepcia

Doplňujúce zdroje k problematike mediálnej gramotnosti a mediálnej výchovy