Tlačová informácia zo zasadnutia RVR 25. 9. 2019

Tlačová správa

25. 9. 2019

 

Tlačová informácia

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa

25. 9. 2019 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu:

  • odňala frekvenciu 90,8 MHz Žilina, vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu, že v dňoch 19. 2. 2019, 12. 3. 2019 a 18. 6. 2019 nevyužíval frekvenciu na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi RADIO ONE ROCK, s.r.o. (programová služba Radio One Rock), za porušenie § 68 ods. 7 písm. a) ZVR, z dôvodu, že v dňoch 30. 1. 2019, 18. 2. 2019 a 4. 6. 2019, nevyužíval frekvenciu 98,1 MHz Zvolen na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi Kinet Inštal s.r.o. (programová služba Kinet TV) za porušenie § 16 ods. 3 písm. d) ZVR (vysielanie v rozpore s udelenou licenciou), ku ktorému došlo v dňoch 1. - 4. 2., 8. 2., 10. – 11. 2. a 15 - 18. 2. 2019  vysielaním záznamu zo zasadnutia mestského zastupiteľstva v meste Nováky zo dňa 29. 1. 2019 a za porušenie § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 9. 2. 2019;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO), v súvislosti s tým, že dňa 3. 7. 2019 o cca 20:56 hod. odvysielal program Smrtonosná pasca: Opäť v akcii, označený ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO. Rada sa už uvedeným programom zaoberala, pričom na zasadnutí dňa 20. 6. 2018 uložila tomuto vysielateľovi  úhrnnú sankciu 7 000 eur za to, že odvysielal program Smrtonosná pasca: Opäť v akcii (celkovo odvysielané dvakrát) a program Smrtonosná pasca 4.0 (odvysielané jedenkrát) s označením ako nevhodné pre maloletých do 12 rokov (rozhodnutie nie je právoplatné);
  • začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV, s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 18aa ods. 1 písm. b) a § 18aa ods. 1 písm. c) (multimodálny prístup) v súvislosti s vysielaním titulkov pre osoby so sluchovým postihnutím v rámci programu Ochrancovia, dňa 11. 7. 2019;
  • uznala za neopodstatnené 11 sťažností, respektíve ich častí.

 

Všetky uznesenia prijaté dňa 25. 9. 2019 budú zverejnené v zápisnici zo zasadnutia na webovej stránke Rady.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Furjelová

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

mobil: +421 918 696 286

tel.: +421 2 20 90 65 03

mail: ivana.furjelova@rvr.sk

 

Tlačovú správu stiahnete tu
<< zoznam správ