Zhrnutie aktivít ERGA počas uplynulého predsedníctva Ľuboša Kukliša

Tlačová správa

7. 1. 2020

Jedinečná medzinárodná monitorovacia činnosť na najväčších platformách v rámci boja proti dezinformáciám a hľadanie riešení pre efektívnu reguláciu audiovizuálneho obsahu v súvislosti s novými paneurópskymi pravidlami pre najväčšie služby na požiadanie ako Netflix a pre globálne platformy a sociálne siete ako Facebook či YouTube. To sú len dve z viacerých oblastí, ktoré boli prioritami ERGA (The European Regulators Group for Audiovisual Media Services) pod vedením Ľuboša Kukliša, riaditeľa kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Dňa 10. decembra 2019 sa v Bruseli uskutočnilo plenárne zasadnutie ERGA, na ktorom boli prijaté výsledky práce v roku 2019 a stanovili sa priority ERGA na rok 2020. Po roku a pol intenzívnej práce sa taktiež zavŕšilo predsedníctvo riaditeľa Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu, Ľuboša Kukliša, v rámci ERGA - poradného orgánu Európskej komisie. V tejto súvislosti sa uskutočnili aj voľby nového vedenia ERGA. Predsedom sa stal Tobias Schmid, no čo je pre Slovensko podstatné, súčasťou vedenia  ako člen rady zostáva spolu s kolegami z Belgicka, Španielska a Švédska aj Ľuboš Kukliš, ktorý na záver svojho predsedníctva povedal: „Rok 2019 bol kľúčovým pre ERGA, ktorá stála na križovatke pre implementáciu nových jednotných európskych mediálnych regulačných pravidiel v revidovanej smernici o audiovizuálnych mediálnych službách (AVMS). Tento rámec poskytuje dostupné riešenia aj pre viaceré zo súčasných výziev on-line priestoru, vrátane ochrany maloletých a boja proti nenávisti. ERGA sa svojou posilnenou pozíciou pokúšala počas môjho predsedníctva byť autoritatívnym partnerom pre Európsku komisiu, ale taktiež aj hlasom regulátorov v rámci prebiehajúcich diskusií o budúcnosti regulácie audiovizuálneho obsahu, či už profesionálneho alebo toho tvoreného užívateľmi. Verím, že tento cieľ sa podarilo naplniť. Teší ma taktiež, že budem môcť pokračovať v tejto začatej práci, tentokrát v širšom vedení ERGA a pomôcť tak novému nemeckému predsedníctvu aj v roku 2020, prinášať konkrétne riešenia, ktoré aj na Slovensku, umožnia lepšie čeliť množiacim sa výzvam súčasnosti.“

Práca ERGA sa v roku 2019 zameriavala na viaceré priority. V prvom rade ERGA pokračovala v monitorovaní dodržiavania efektívnosti opatrení, ktoré implementujú platformy ako Facebook, Google a Twitter v rámci Kódexu boja proti dezinformáciám. Po prvej fáze monitorovania počas volieb do Európskeho parlamentu sa tentokrát ERGA zamerala na všetky oblasti kódexu, ktoré okrem politickej reklamy, zhŕňajú aj napr. opatrenia na posilnenie postavenia spotrebiteľov a výskumnej obce. Rada pre vysielanie a retransmisiu sa tiež zapojila do tejto činnosti  a skúmala tak opatrenia platforiem realizované špecificky v rámci Slovenskej republiky. Konečná správa ERGA bude schválená a zaslaná Európskej komisii vo februári 2020, pričom bude vstupom pri vyhodnotení efektívnosti tohto kódexu a prípadnom navrhnutí opatrení, možno aj legislatívneho charakteru, v nasledujúcom období.

Okrem toho sa ERGA zamerala na implementáciu AVMS a prijala správu so zameraním na dopady a riešenia možných problémov spojených s rozšírenými pravidlami (vrátane pravidiel reklamy, ochrany maloletých a pod.) a zoznamom subjektov na ktoré sa vzťahujú (po prvýkrát taktiež platformy pre zdieľanie videí a sociálne siete). V neposlednom rade bol dôraz kladený na konkrétne mechanizmy regulácie a to najmä v cezhraničných prípadoch, ktoré sa vzhľadom na čoraz väčší globálny charakter služieb, vyskytujú stále častejšie aj v rámci regulačnej praxe na Slovensku.

ERGA na plenárnom zasadnutí rozhodla aj o svojich prioritách na rok 2020. Tento rok pripraví konkrétne pravidlá pre spoluprácu medzi všetkými 28 národnými regulačnými orgánmi v cezhraničných prípadoch. Intenzívna spolupráca bude kľúčová najmä v prípade  platforiem na zdieľanie videí (napríklad YouTube), nad ktorými bude mať kompetenciu regulačný orgán iba v jednej krajine EÚ, ale dopad týchto služieb bude výrazný vo všetkých krajinách. ERGA bude v budúcom roku pokračovať v práci na boji proti dezinformáciám, a to nielen pokračovaním monitorovacích aktivít ERGA v tejto oblasti, ale bude tiež spolupracovať s Európskou komisiou pri príprave konkrétnych návrhov nových opatrení na úrovni EÚ. Táto práca bude zahŕňať aj výskum v oblasti národných definícií a to napr. politickej reklamy naprieč EÚ, s cieľom prispieť do budúcna k čo najväčšej konzistentnosti. Za tento súbor aktivít bude v rámci užšieho vedenia ERGA zodpovedať Ľuboš Kukliš. Treťou prioritou bude otázka viditeľnosti a nájditeľnosti obsahu verejného záujmu v rámci platforiem, ktorá je veľmi aktuálnou vzhľadom na explóziu množstva dostupného obsahu pre užívateľov.

Predstavitelia regulačných orgánov sa dohodli aj na konkrétnej podobe reformy fungovania ERGA, ktorá má reflektovať najmä novelizáciu AVMS, ktorá okrem iného zásadné posilňuje pozíciu ERGA ako poradného orgánu Európskej komisie pre oblasť audiovizuálnych médií.

 

Kontakt pre médiá:

Mgr. Ivana Čaučíková

hovorkyňa

Rada pre vysielanie a retransmisiu

tel.: + 421 2 20 90 65 03

mobil: +421 918 696 286

mail: ivana.caucikova@rvr.sk

 

 

ERGA vytvára platformu pre vzájomnú spoluprácu európskych mediálnych regulátorov a výmenu ich skúseností a poznatkov z regulačnej praxe. Výstupy zo spoločnej analytickej činnosti sú cenným východiskom pre úvahy o ďalšom vývoji regulácie médií v EÚ a vstupom do diskusie o týchto témach v aj rámci SR. Predsedom ERGA bol od augusta 2018 Ľuboš Kukliš, riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu. ERGA bude viesť do konca roka 2019, avšak aj v roku 2020 zostane v širšom vedení ERGA a to v spolupráci s novým predsedom Tobiasom Schmidom z Nemecka, podpredsedom Karimom Ibourkim z Belgicka a ďalšími členmi rady Alejandra de Iturriaga y Gandini zo Španielska a Charlotte Ingvar-Nilsson zo Švédska. Viac informácií o postavení a činnosti ERGA je dostupných na webových stránkach: http://erga-online.eu/, https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/audiovisual-regulators, http://en.rvr.sk/international-erga.

<< zoznam správ